Цена: 4.680 PLN
поверхность: 57755 m2

Bodzentyn

участок для Аренда

Цена: 4.680 złotych
Цена за m2: 0 złotych

Дополнительная информация

участок для Аренда , Bodzentyn

Цена:4.680 złotych
Цена за m20 złotych
поверхность:57.755 m2
Дата модификации1 месяц назад
Дата создания1 месяц назад
Номер предложения в офисе1605/3186/OGW
Площадь земельного участка57.755 m2

Описание

ZARZĄD POWIATU W KIELCACH OGŁASZA USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA DZIERŻAWĘ niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kieleckiego, z przeznaczaniem na cele rolne. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie posiadają zobowiązań i przeszkód prawnych w rozporządzaniu. Przetarg na dzierżawę przeprowadzony zostanie w sposób wyżej wskazany. Brak jest możliwości rozdzielania kompleksów na pojedyncze działki. Istotne postanowienia umowy dzierżawy: Okres dzierżawy: 5 lat od chwili podpisana umowy. Termin wnoszenia opłat czynszu dzierżawnego: czynsz płatny będzie z góry do 30 marca każdego roku obowiązywania umowy, za wyjątkiem pierwszego roku dzierżawnego, w którym czynsz płatny będzie w terminie do 30 czerwca 2019r. Kwota wylicytowania w przetargu jest wolna od podatku VAT. Wylicytowana w przetargu wysokość czynszu dzierżawnego stanowi wartość rocznego czynszu dzierżawnego. W razie zwłoki w uiszczaniu należności Wydzierżawiający będzie miał prawo naliczenia odsetek zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czynsz za dzierżawę będzie podlegał waloryzacji. Waloryzacja dokonywana będzie w każdym roku obowiązywania umowy dzierżawy. Podstawą waloryzacji czynszu dzierżawy będzie: „średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem" ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. O zmianie czynszu Wydzierżawiający zawiadomi pisemnie Dzierżawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy dzierżawy. Dzierżawca niezależnie od czynszu dzierżawnego zobowiązany będzie do uiszczania opłat podatkowych oraz ponoszenia opłat dodatkowych związanych z tytułu utrzymania nieruchomości. Dzierżawca nie będzie miał prawa wznosić na dzierżawionej nieruchomości budynków i urządzeń trwale związanych z gruntem, oraz do trwałego grodzenia nieruchomości. Naruszenie powyższego zakazu skutkować będzie prawem Wydzierżawiającego do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Dzierżawcy nie będzie przysługiwać roszczenie wobec Wydzierżawiającego za poniesione nakłady bez względu na sposób powiązania z gruntem. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany będzie do oczyszczenia terenu na własny koszt oraz usunięcia wszelkich przedmiotów połączonych z gruntem w tym usunięcia nasadzeń. Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawić osobom trzecim. Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo lub społecznie potrzeba, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, a umowa rozwiązana wówczas będzie za dwumiesięcznym wypowiedzeniem. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany będzie do oczyszczenia terenu na własny koszt. Dzierżawcy nie będzie przysługiwać roszczenie wobec Wydzierżawiającego za poniesione nakłady bez względu na sposób powiązania z gruntem. PRZETARG zostanie przeprowadzony w dniu 8 maja 2019 r. (środa) w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, piętro II, sala 231, w kolejności podanej w niniejszym ogłoszeniu: 1. Godzina 11.00 – przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie 0001 Bodzentyn - miasto, gm. Bodzentyn; 2. Godzina 12.00 – przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie 0014 Starochęciny, gm. Chęciny - Kompleks I; 3. Godzina 12.30 – przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie 0014 Starochęciny, gm. Chęciny - Kompleks II; 4. Godzina 13.00 – przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie 0016 Tokarnia, gm. Chęciny - Kompleks III. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 30.04.2019r. na konto Powiatu Kieleckiego, Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Nr 62 1560 0013 2037 3600 2000 0015. W tytule przelewu należy wpisać: „ przetarg na dzierżawę działki/kompleksu nr: …….. położonej/położonego………” Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Powiatu Kieleckiego. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne. Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po ustaniu zgłoszenia postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywoła trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2019, natomiast pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na dzierżawę nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kielcach, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Organizator przetargu bez podania przyczyn może do czasu rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia. W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu w terminie nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Zmiany warunków przetargu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach. Przetarg uważa się za rozstrzygnięty z chwilą podpisania protokołu z przebiegu licytacji. W dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium oraz okazać dokument tożsamości. W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie przedłożonych w oryginale w dniu przetargu, stosownych pełnomocnictw, upoważnień. W przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy złożą pisemne oświadczenie, że zapoznali się z granicami i stanem zagospodarowania nieruchomości, warunkami przetargu, oraz projektem umowy dzierżawy i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń. Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszenie w siedzibie: Starostwa Powiatowego w Kielcach, Urzędu Gminy i Miasta Chęciny, Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn oraz opublikowane na stronach internetowych wskazanych podmiotów, w tym w Biuletynie Informacji Publicznych Starostwa Powiatowego w Kielcach www.bip.powiat.kielce.pl . Ponadto ogłoszenie zamieszczone zostanie w portalu/gazecie codziennej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl. Dodatkowych informacji o nieruchomościach, stanowiących przedmiot przetargu, w tym szczegółowej lokalizacji na mapie ewidencyjnej - udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, piętro I, pokój 103, w godzinach pracy urzędu, tel. (41) 200 14 08, 200 14 02. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Kielcach tel: (41) 200 14 08 biuro@powiat.kielce.pl

Место нахождения

СтранаPolska
ПровинцияŚwiętokrzyskie
СитиBodzentyn

Отправить сообщение

Ведущий агент:Starostwo Powiatowe w Kielcach
Телефон для агента:
шоу(41) 200 14 08
Название офиса недвижимости:Monitor Urzędowy

Проверьте похожие предложения:

Вернуться к началу
|

Cookies

Этот сайт использует файлы cookie. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с текущими настройками браузера.