Цена: 1.995 PLN
поверхность: 500 m2

Gołdap

участок для Аренда

Цена: 1.995 złotych
Цена за m2: 4 złotych

Дополнительная информация

участок для Аренда , Gołdap

Цена:1.995 złotych
Цена за m24 złotych
поверхность:500 m2
Дата модификации27 дней назад
Дата создания27 дней назад
Номер предложения в офисе1847/3186/OGW
Площадь земельного участка500 m2

Описание

Gołdap, 16.03.2021 r. BURMISTRZ GOŁDAPI 19 - 500 Gołdap Plac Zwycięstwa 14 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieoznaczony Gruntu stanowiącego część działki o numerze ewidencyjnym 1227/1, o powierzchni 500 m2, położonej w obrębie Gołdap 2, z przeznaczeniem pod plac składowy, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1C/00039081/4. Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. CENA WYWOŁAWCZA STAWKI CZYNSZU – 1995,00 zł/ rok Wadium – 100,00 zł Przetarg odbędzie się 19 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14 Ogólne warunki przetargu: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek nr 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463 z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem: „Wadium – dzierżawa działki o nr 1227/1, Gołdap”. Wadium w pełnej wysokości należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2021 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego w Gołdapi). 2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej nieruchomości z zaznaczeniem numeru działki oraz dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed ustaloną datą przetargu. 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 4. Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 5. Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 6. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy. 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej. 9. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnej i uzasadnionej przyczyny. Istotne postanowienia umowy dzierżawy: 1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi z dniem jej podpisania w oparciu o protokół zdawczo - odbiorczy, zaś zwrot przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym przez strony umowy w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy. 2. Tytułem wynagrodzenia za dzierżawę Dzierżawca będzie uiszczał na rzecz Wydzierżawiającego roczny czynsz dzierżawny płatny do 30 czerwca każdego roku. 3. Stawki czynszów z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych podlegają corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. 4. Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości. 5. Dzierżawca bez zgody Wydzierżawiającego nie może oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania, ani go poddzierżawiać. Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi, ponadto informację o ogłoszeniu przetargu opublikowano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14, pok. 24 w godzinach pracy Urzędu oraz pod nr tel. 87 615 60 41. Kontakt: Urząd Miasta Gołdap tel: 87/ 615 60 54 sekretariat@goldap.pl

Место нахождения

СтранаPolska
ПровинцияWarmińsko-Mazurskie
СитиGołdap

Отправить сообщение

Ведущий агент:Urząd Miasta Gołdap
Телефон для агента:
шоу87/ 615 60 54
Название офиса недвижимости:Monitor Urzędowy

Проверьте похожие предложения:

Вернуться к началу
|

Cookies

Этот сайт использует файлы cookie. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с текущими настройками браузера.