Цена: 4.000 PLN
поверхность: 1200 m2

Świnoujście, Bałtycka

участок для Аренда

Цена: 4.000 złotych
Цена за m2: 3 złotych

Дополнительная информация

участок для Аренда , Świnoujście, Bałtycka

Цена:4.000 złotych
Цена за m23 złotych
поверхность:1.200 m2
Дата модификации1 месяц назад
Дата создания1 месяц назад
Номер предложения в офисе1773/3186/OGW
Площадь земельного участка1.200 m2

Описание

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 t. j.) Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza: przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w Świnoujściu przy ul. Bałtyckiej oznaczonej numerem działki 6/2 o powierzchni 1200m², obręb 0003, KW SZ1W/00018936/4, z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu ogólnodostępnego. 1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony tj. od dnia 25.08.2020 r. do 31.10.2020 r. 2. W przetargu mogą brać udział osoby mające zdolność do czynności prawnych lub ich pełnomocnicy. 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 3 000 zł, przelewem na rachunek Urzędu Miasta w Świnoujściu: Pekao S. A. Świnoujście nr 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z oznaczeniem „Przetarg ul. Bałtycka” do dnia 05.08.2020 roku. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto depozytów Miasta. 4. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za przedmiotową nieruchomość wynosi 4000,00zł netto miesięcznie + podatek VAT w stawce obowiązującej. 5. Postąpienie wynosi 100,00 zł lub wielokrotność tej kwoty. 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: a) przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości, ewentualnie właściwych pełnomocnictw, b) zapoznania się z projektem umowy dzierżawy, podpisania i przedłożenia komisji przetargowej oświadczenia o akceptacji treści projektu umowy dzierżawy i woli jej podpisania w takim samym brzmieniu w przypadku wygrania przetargu, c) podpisania i złożenia komisji przetargowej oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym przetargiem na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości. 7. Przetarg odbędzie się dnia 10 sierpnia 2020 r. o godz. 09:00 w sali nr 130 Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5. 8. Wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego nie podlega obniżce w czasie trwania umowy dzierżawy. 9. Umowa dzierżawy zawarta zostanie z osobą, która wylicytuje najwyższą stawkę netto miesięcznego czynszu dzierżawnego. 10. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. 11. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie 3 dni roboczych od daty zamknięcia przetargu– warunkiem jest podanie na piśmie Komisji Przetargowej numeru rachunku bankowego, na które wadium powinno być zwrócone. 12. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie od 24.08.2020 r. do 25.08.2020 r. 13. Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby mające zaległości w płatnościach wobec Gminy Miasto Świnoujście z tytułu czynszu dzierżawnego, użytkowania wieczystego, podatków. 14. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Powyższe ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej www.swinoujscie.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Świnoujście, pok. 209, tel. 91 327 86 23 lub 91 327 86 12. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Świnoujście można uzyskać na stronie głównej www.bip.um.swinoujscie.pl w zakładce „Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”. Kontakt: Urząd Miasta Świnoujście tel: 91 327 86 23 lub 91 327 86 12 wen@um.swinoujscie.pl

Место нахождения

СтранаPolska
ПровинцияZachodniopomorskie
СитиŚwinoujście
улицаBałtycka

Отправить сообщение

Ведущий агент:Urząd Miasta Świnoujście
Телефон для агента:
шоу91 327 86 23 lub 91 327 86 12
Название офиса недвижимости:Monitor Urzędowy
Вернуться к началу
|

Cookies

Этот сайт использует файлы cookie. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с текущими настройками браузера.