Regulamin serwisu ogłoszeniowego Pww24.com - Property Worldwide

1. PORTAL PWW24.COM

 1. Portal Pww24.com nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.
 2. Portal Pww24.com zastrzega sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.
 3. Portal Pww24.com nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna. Portal Pww24.com w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań
 4. Portal Pww24.com, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu ogłoszeniowego portalu Pww24.com, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.
 5. Portal Pww24.com zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika/ogłoszenia, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności: spam, reklama konkurencyjnych serwisów ogłoszeniowych oraz używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne, oraz działania, które zostaną uznane za szkodliwe dla Portalu Pww24.com.

2. UŻYTKOWNIK

 1. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownicy serwisu ogłoszeniowego zobowiązują się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w ogłoszeniu.
 3. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zrzeka się roszczeń wynikających z użytkowania serwisu (zablokowanie, usunięcie, edycja ogłoszenia oraz konta użytkownika).
 4. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie zablokowane konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji Pww24.com podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
 6. Użytkownik powinien zadbać o to, aby oferty z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.
 7. Portal Pww24.com przetwarza dane użytkownika, w tym numer IP, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik, dodając ogłoszenie oświadcza iż zagadza się na przekazanie adresu e-mail, oraz danych umożliwiających jego identyfikację (ip, host, cookie), organom uprawnionym, a także w uzasadnionych przypadkach przekazania adresu e-mail osobie/firmie, na której szkodę działa użytkownik.
 8. Użytkownik powinien zadbać o to, aby nagłówki ogłoszeń były związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych. Treść ogłoszenia nie powinna być wprowadzana wyłącznie wielkimi literami.

3. ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ

 1. Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.
 2. Użytkownikom, zabrania się umieszczania ogłoszeń których:
  1. treść ogłoszenia nie odpowiada wybranej kategorii;
  2. treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami -współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce;
  3. treść nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;
  4. treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www a także zdjęć i filmów załączanych do ogłoszeń);
  5. treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach (również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ogłoszeniach);
  6. treść obraża, komentuje usługi, firmy, osoby;
  7. treść reklamuje serwisy konkurencyjne, strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.;
  8. treść promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi;
  9. treść ogłoszenia zawiera ciągi powtarzających się znaków i cyfr;
  10. treść namawia do podjęcia pracy w danej firmie/organizacji, a w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informacje pozwalające zidentyfikować daną firmę tj. pełna nazwa firmy z nipem, imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie, adres siedziby.
  11. treść wyraźnie proponuje bądź w jakikolwiek sposób sugeruje wynajem pokoju/nieruchomości w zamian za usługi seksualne.
  12. cena ogloszenia jest rażąco zaniżona.
 3. Aby dodać zdjęcie, film do serwisu Pww24.com musisz posiadać do niego prawa autorskie.
 4. Administracja portalu Pww24.com zastrzega sobie możliwość usuwania ogłoszeń niepełnych, ogólnikowych i tych o niskiej wiarygodności.
 5. W przypadku złamania co najmniej jednego z w/w punktów regulaminu, portal Pww24.com zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika jak i ogłoszeń.
 6. W sytuacji, w której jedno ogłoszenie łamie regulamin - blokowane są wszystkie ogłoszenia użytkownika, a on sam jest informowany o ich zablokowaniu poprzez automatycznie generowaną wiadomość. Jeśli na koncie wciąż dodawane będą ogłoszenia łamiące regulamin - portal Pww24.com ma prawo zablokować dane konto, bez informowania o tym użytkownika, a w konsekwencji także ograniczyć możliwość korzystania z serwisu ogłoszeniowego.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Portal Pww24.com zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.
 2. Przy złożonym systemie informatycznym, działającym na tak dużą skalę jak w przypadku Pww24.com, mogą wystąpić awarie techniczne, spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem.
 3. Pww24.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego.
 4. Pww24.com zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania konta użytkownika ogłoszeń, w przypadku wielokrotnego łamania niniejszego regulaminu lub w sytuacjach próby jego obchodzenia. W przypadku zablokowania, blokowane są również wszelkie ogłoszenia dodane z tego konta.
Główne zdjęcie wykonane: Biznes fotografie designed by Mrsiraphol - Freepik.com

Cookies

This site uses cookies. By using this website you agree to the use of cookies in accordance with the current browser settings.